compressed-air-dryers-01

یلسازان عرضه کننده با کیفیت ترین درایرها و فیلترهای خط هوا در جهت تولید بهتر هوای فشرده میباشند.

مجموعه بسیار وسیعی از با کیفیت ترین درایرهای هوای فشرده و فیلتر خط هوا را به صنعت عرضه داشته است. امروزه بسیاری از صنایع که از تکنولوژی پیشرفته استفاده میکنند به هوای فشرده نیاز دارند.

این شرکت در مجموعه فیلتر و درایرهای هوای فشرده خود تجهیزاتی را ه کار گمارده است که در اکثر شرایط محیطی عملکرد اجرایی بسیار خوبی دارند.

در زمان تدبیر نیازهای مربوط به هوای فشرده میزان رطوبت و آلودگی هوا لحاظ گردیده است. برای چلو گیری از صدمه زدن به تجهیزات اعمال شده و تولید نهایی محاسباتی نیز انجام گرفته است.

compressed-air-dryers-05

 

compressed-air-dryers-05