adsorption-dryers-01

دلایل استفاده از درایر جذبی (YSD)

* هوای فشرده تولید شده توسط کمپرسور مقدار قابل توجهی ذرات آب روغن وناخالصی های دیگر به همراه دارد. مخصوصا بخار آب که ممکن است داخل هوای فشرده متراکم شود وسپس وارد خط توزیع هوا گردد و موجب اکسیداسیون و خوردگی و تخریب جدی به تجهیزات خط تولید می گردد.

* حداکثر نقطه تراکم بخار آب درهر گازی به دما و فشار آن بستگی دارد.زمانی که تراکم آب به دما و فشار کاری مشخصی برسد آن دما نشان دهنده نقطه شبنم می باشد یعنی اگر برودت هوا به زیر نقطه شبنم برسد بخار آب موجود در هوا خود را به صورت قطرات آب نمایان می سازد که موجب بروز مشکل در خط تولید می گردد.

* نقطه شبنم کمپرسورهای تبریدی یا رفریج بسیار محدود می باشند و حداقل فشار مربوط به نقطه شبنم ان حدود +2°C می باشد لذا زمانی که در دمای محیط خاصی به هوای خشک مرغوبتری نیاز پیدا می کنیم تنها درایرهای جذبی (YSD) جوابگو هستند .

* موارد استفاده از درایر دیسکانت (جذبی) سری (YSD)

زمانی که نقطه شبنم خاصی مدنظر می باشد (مخصوصا دمای زیر صفر)
روند کنترل تجهیزات وخط تولید ،عکاسی، صنایع دارویی وغذایی، مناطق ضد حریق، مکانهای مسطحی که دمای محیط آن به زیر صفر درجه سانتیگراد می رسد.

سیستم کنترلی

مرحله احیا و دور مناسب همیشه بصورت یکسان و در یک زمان عمل نمی کند بلکه به شرایط کاری آن بستگی دارد. مخصوصا دمای ورودی هوای فشرده فشار کارکرد وجریان هوا که بایستی که در درایر کنترل شود . به همین دلیل همه واحدها در این نوع درایرها با یک سیستم کنترل میکرو پروسسور در ارتباط می باشند که عملکردهای زیر را نشان می دهند :

* تنظیم زمان Half – cycle

* تنظیم زمان احیاء

* مرحله خشک شدن

* مرحله احیاء

مصرف برق

مصرف برق در درایر سری YSD بسیار کم می باشد و ازچند وات مورد نیاز جهت عمل کردن کنترل کننده ها و دوعدد شیر برقی تجاوز نمی کند.

واحد تشکیل دهنده درایر

درایر سری YSD از نوع جذبی 2 برج فولادی از جنس کربن می باشد به همراه مواد جذبی داخل آن چهار عدد شیر برقی از جنس برنج وبخش های متحرک از جنس استنلس استیل دوعدد شیر یکطرفه یک عدد لوله بای پس سیستم میکرو پروسسور و صفحه نمایش مواد یاد شده اند که موجب تسهیل در نقل وانتقال درایر می گردد.

واحد کنترل

واحد کنترل در مکانی نصب گردیده که به راحتی در دسترس می باشد. این نوع درایر جهت کاهش آلودگی صوتی مجهز به Silencer می باشند .

فشار دستگاه

میزان فشار کارکرد در این نوع درایرها متفاوت می باشد به گونه ای که فشار کارکرد بعضی از مدل ها تا 26 بار می باشد وبرای مدل های بزرگتر این میزان 10 بار تغییر می یابد.

نحوه عملکرد دستگاه :

درایر (YSD) از طریق چهار عدد شیر برقی که وظیفه آنها تعادل جریان هوا بین دو برج می باشد. هوا را خشک می کند .

(A

1- ابتدا هوای فشرده از پایین برج وارد یکی از دو برج می گردد.

2- برای مدت معینی انتقال بخار آب به سمت مواد جاذب صورت می گیرد و در همین زمان 15% از هوای خشک شده از طریق لوله By – pass عبور می کند .

3- انتقال و خروج رطوبت از مواد جاذب که در سیکل قبلی جذب شده اند .طول مدت این مرحله که به مرحله احیا معروف است از مرحله خشک شدن هوا کوتاهتر می باشد چرا که این فرصت را به برج احیا شده می دهد تا مجددا فشار کارکرد خود را به دست آورد.

(B

با ورود هوای فشرده سیکلی جدید آغاز می شود (1)

ودر عین حال برج دیگر در حال احیا می باشد (2)

مواد جاذب

مواد جذبی داخل برج ها از نوع آلومینا اکتیو (AL203) بوده ونقطه شبنم آن بهC °40- میرسد. این مواد بخار موجود در هوای فشرده را جذب خود نموده وسپس جهت احیا وارد جریان هوا می کنند .

MODEL Air flow rate
7 bar g.
[ m³/min] [Cfm]
Air
Connection
Dimension [mm]
C B A
YST 2 70 2 1″ 1800 400 900
YST 4 140 4 1¼” 1800 400 1050
YST 7 245 7 1½” 2500 400 1100
YST 10 350 10 2″ 2600 450 1250
YST 12 420 12 2″ 2600 600 1350
YST 15 525 15 2″ 2700 650 1500
YST 18 630 18 2½” 2700 650 1600
YST 20 700 20 2½” 2800 700 1700
YST 25 875 25 3″ 2800 750 1750
YST 30 1050 30 3″ 2900 750 1800
YST 40 1400 40 3½” 2900 850 1950
YST 50 1750 50 4″ 2900 900 2100
YST 60 2100 60 4v 3000 950 2100

Compressed air dryers

Compressed air delivered by a compressor contains considerable quantities of water vapour, oil and other impurities. In particular, water vapour may condense and enter the distribution lines causing oxidation .corrosion and serious damage to the equipment using the compressed air.

The maximum concentration of water that a gas can contain in vapour form dependson its temperature and Pressure When water vapour reaches its maximum concentration at a determined temperature and operating Pressure, that temperature represents the “pressure dewpoint”. If the temperature falls below this dewpoint, the water vapour condenses into droplets.

The dew pointofYelsazan Tabriz Co compressed airRefrigeration dryers is limited to a minimum pressure dew point of about +2C. When a higher standard of dryness is required, Yelsazan Tabriz Co  adsorption dryers are the perfect answer.

Yelsazanadsorption dryers arenecessary in allcompressed air treatment processes where a particularly low dew point is required, such as:

  • Process control equipment
  • Photographic processes
  • The aerographic industry
  • Food handling and pharmaceuticals
  • Explosion -proof areas
  • Plant room where the temperature can fall bellow 0C,etc.

 Control and adjustment

Optimum cycle and regeneration times are not always equal but depend on operating conditions, especially the compressed air in let temperature, operating pressure and the airflow that the dryer must handle, for this reason, all the units are fitted with a microprocessor control unit featuring the following functions:

  • Regulation of half- cycle time
  • Regulation of pressurization and regeneration time
  • Regeneration phase indication

Low electricity consumption

Electricity consumption is no more than the few watts necessary to operate the controls and the two solenoid valves.

Simple construction

The dryer compromises two carbon steel vessels filled with an absorbent substance, four soled valves with brass bodies and stainless steel moving parts, two non return valves, one bay-pass, microprocessor control and a display panel. All these components are mounted on a metal structure especially designed to make the dryer easy to move. Model SDW04-W13 are designed for wall mounted installation.

Pressure vessels

Rate pressure is 16 bar for Model SD170 and 10 bar for larger models. Higher operating pressures are available on the request. SDA dryers are available with CE marking or, on request, approved and tested in compliance with relevant local standards in force in the country of installation.

Absorbent substance 

the absorbent used is either activated alumina (A1203) in the form of highly porouseemall spheres ( every gram of activated alumina has absorbing surface of about 300 m² ) or molecular sieve ( every gram has an absorbing surface of about 500m² ).

These substances absorb the water vapour in the compressed air and then release it to the regeneration air stream when this expands to atmospheric pressure.