مخازن هوای فشرده

* فشار کاری 13 بار

* فشار تست 15 بار

* منهول متناسب با ظرفیت مخزن

* سوپاپ اطمینان ،شیر تخلیه ،مانومتر

* سطح داخلی با دو لایه رنگ اپوکسی

* سطح خارجی با دو لایه رنگ صنعتی

 

Air Receiver

Working pressure: 13 bar

Testing pressure: 15 bar

Safety valve, manometer,

Two layered epoxy colored inner surface

Industrial colored external surface

G
[R/DN]
F
[mm]
E
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
Volume
[Litter]
MODEL
R1 6 6 150 630 1700 1500 500 TK.500
R1 -1 ½ 6 6 200 800 2000 1500 950 TK.1000
R1 -1 ½ 8 8 200 900 2300 2000 1450 TK.1500
DN 50 8 8 250 1100 2300 2000 2000 TK.2000
DN 50 8 8 250 1250 2300 2000 2630 TK.2500
DN 80 8 8 300 1250 2800 2500 3250 TK.3000
DN 80 10 8 300 1250 2800 2500 3250 TK.3000
DN 80 10 10 300 1250 2800 2500 3250 TK.3000
DN 80 10 10 300 1350 2800 2500 3750 TK.3500
DN 100 10 10 300 1300 3300 3000 4150 TK.4000
DN 100 10 10 350 1400 3350 3000 4950 TK.5000
DN 100 12 12 350 1400 4100 3750 6150 TK.6000
DN 100 12 12 400 1400 5300 5000 8000 TK.8000
DN 150 14 14 400 1600 5400 5000 10300 TL.10000